Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00
Събота: 09:00 - 14:00
0899 61 42 20
042 601 460
Запази час

Кариери

ОБЯВА

На основание с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Медицински център Верея ЕООД обявява конкурс за лекар специализант,  както следва:

     По чл. 11 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.:
     Лекар, специализант по Очни болести – 2 длъжности

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;
2. Автобиография европейски формат;
3. Диплома (копие) за придобита образователно-квалификационна степен в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява  съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава (Копие на диплом за придобита образователно-квалификационна степен и професионална квалификация лекар);
4. Мотивационно писмо;
5. Актуално удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;
6. Актуално свидетелство за съдимост – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
7. Актуално медицинско свидетелство – за кандидати, което не са служители на лечебното заведение;
8. Препис–извлечение от трудовата книжка (ако има такава) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
9. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др., ако има такива.

Подаване на документи за участие
1. Документите се подават в счетоводството на Медицински център Верея ЕООД, ул. Кенали 4, Стара Загора, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, до 17.02.2023 г. (вкл.);2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на лекар, специализант по очни болести“, както и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл за връзка;
3. Документите може да се подадат електронно на имейл: vereya.mc@gmail.com
4. За контакти и допълнителна информация на телефони 0898517782, 0887705083 или имейл: vereya.mc@gmail.com.

Ред за провеждане на конкурса
Конкурсът ще се проведе на 25.02.2023г. от 13,00 ч. в МЦ ВЕРЕЯ ЕООД – Стара Загора, ул. Кенали №4, на два етапа, след проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
1. Писмено развитие на три въпроса от предварително зададен конспект.
2. Събеседване с кандидати – ще се проведе след оценяване на писмените работи от комисия. До събеседване ще бъдат допуснати само кандидати получили оценка не по-ниска от мн.добър 4.50 на писмения изпит.

Указания конкурс

Конспект конкурс

Заявление конкурс

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ДЖЕЛЕБОВ, Д.М.
Управител на „Медицински център Верея” ЕООД


+35942601460 - Обадете ни се сега !